Zalety blokady alkoholowej

Blokada alkoholowa jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla kierowców, wobec których Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. Główne zalety blokady alkoholowej to:

Po pierwsze, szybkość postępowania sądowego. Sądy zazwyczaj rozpoznają wniosek o blokadę alkoholową w przeciągu 2-3 miesięcy, od wpłynięcia do Sądu, wniosku skazanego.

Po drugie, wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jest zwolniony od opłat sądowych. Jednakże w naszej praktyce zawodowej sporadycznie zdarzają się sytuacje, iż Sąd wezwał skazanego do uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 45 zł – analogicznie jak w przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary.

Po trzecie, uzyskanie zgody na blokadę alkoholową, powoduje, że kierowca będzie mógł przez pozostały okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów poruszać się samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową, a tym samym skazany będzie mógł podjąć pracę, do której wykonywania wymagane jest posiadanie prawa jazdy.

Po czwarte, kierowca ma możliwość wcześniejszego zdania egzaminu na prawo jazdy. W przypadku skrócenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową, kierowca przed zamontowaniem blokady w samochodzie musi zdać egzamin na prawo jazdy. Natomiast po upływie okresu trwania zakazu, kierowca nie będzie musiał ponownie podchodzić do egzaminu na prawo jazdy.

Po piąte, duża dostępność na rynku firm zajmujących się sprzedażą oraz montażem blokad alkoholowych. Ponadto, firmy te, poza sprzedażą urządzeń, oferują również możliwość wynajęcia blokady alkoholowej. Miesięczny koszt wynajmu blokady alkoholowej wynosi od ok. 100 zł do ok. 150 zł – w zależności od okresu, na jaki wynajmowane jest urządzenie.

Reasumując, blokada alkoholowa jest bardzo korzystną instytucją dla kierowców, wobec których Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, gdyż umożliwia im po upływie połowy orzeczonego zakazu, prowadzenie pojazdu pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu.

Niemniej jednak w sprawie o blokadę alkoholową, duże znaczenie mają argumenty przedstawione przez skazanego, które powinny się znaleźć we wniosku o blokadę, a które  to okoliczności przemawiają za uwzględnieniem przez Sąd wniosku o blokadę alkoholową.

Więcej na temat blokady alkoholowej znajduje się w artykułach:

Wniosek do Sądu o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową

lub

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Postępowanie w sprawie o blokadę alkoholową

Postępowanie w sprawie o blokadę alkoholową zazwyczaj kończy się na jednym terminie, tzn. Sąd wyznacza posiedzenie jawne (z udziałem stron) lub posiedzenie niejawne (bez udziału stron), na którym rozpoznaje wniosek skazanego. Sprawie o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową nadawana jest nowa sygnatura akt np. XII Ko 123/18.

Po wpłynięciu do Sądu wniosku kierowcy o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową Sąd zarządza stosowne postępowanie dowodowe, które ma na celu zebranie dodatkowych informacji o skazanym.

Sąd w pierwszej kolejności zwraca się do Krajowego Rejestru Karnego o kartę karną skazanego. Ma to na celu zweryfikowanie przez Sąd czy skazany w okresie próby popełnił ponownie przestępstwo, czy też zrozumiał swój błąd i w jego karcie karnej nie pojawiło się żadne nowe przestępstwo. Ponadto Sąd zazwyczaj zarządza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego, celem zweryfikowania postawy skazanego w okresie próby.

Po zebraniu powyższych informacji Sąd wyznacza posiedzenie, na którym rozpoznaje wniosek skazanego. O terminie posiedzenia jawnego Sąd zawiadamia kierowcę, którego obecność jest zazwyczaj nieobowiązkowa. Jednakże doświadczenie zawodowe wskazuje, iż warto jest aby skazany stawił się na posiedzenie, gdyż okazuje tym szacunek dla Sądu oraz pokazuje, iż zależy mu, aby Sąd przychylił się do złożonego wniosku.

Niemniej jednak w sprawie o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową bardzo duże znaczenie ma uzasadnienie wniosku, a dokładniej argumenty przedstawione przez skazanego, które przemawiają za skróceniem zakazu. To w dużej mierze od przekonywującego uzasadnienia zależy czy Sąd uwzględni wniosek złożony przez kierowcę.

W związku z powyższym kierowca powinien wykazać, iż jego:

  • zachowanie w okresie trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

oraz

  • postawa, właściwości i warunki osobiste uzasadniają przekonanie, że prowadzenie przez niego pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Ponadto kierowca powinien wskazać, jakie konsekwencje dla niego oraz jego rodziny spowodował orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, np. utrata jedynego źródła dochodu, brak możliwości sprawowania dalszej opieki nad schorowanym członkiem rodziny oraz uzasadnić plany skazanego w razie wyrażania przez Sąd zgody na blokadę alkoholową – np. podjęcie pracy.

Należy wskazać, iż decyzja Sądu w przedmiocie wyrażenia zgody na skrócenie zakazu poprzez blokadę ma charakter fakultatywny, tzn. Sąd może, ale nie musi uwzględnić wniosku, nawet jeżeli skazany spełnia wszystkie przesłanki do udzielenia mu zgody na zamianę sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Więcej na temat blokady alkoholowej znajduje się w artykule:

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Blokada alkoholowa – przepisy

Blokada alkoholowa, a dokładniej przepisy regulujące skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową znajdziemy w Kodeksie karnym wykonawczym, a dokładnie w art. 182a k.k.w. oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej.

Zgodnie z § 1 art. 182 k.k.w. jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu przez okres co najmniej 10 lat, Sąd może wyrazić zgodę na blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie w okresie wykonywania zakazu uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez kierowcę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Blokada alkoholowa – uchylenie postanowienia przez Sąd

Zgodnie z art. 182a § 3 k.k. Sąd może orzec o uchyleniu postanowienia o blokadzie alkoholowej, jeżeli po wyrażeniu przez Sąd zgody na blokadę alkoholową, kierowca rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności jeżeli popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Ponadto, kierowcy, któremu Sąd odmówił wyrażenia zgody na blokadę alkoholową oraz w stosunku, do którego Sąd uchylił postanowienie o blokadzie alkoholowej przysługuje zażalenie.

Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego, który wydał niekorzystne dla kierowcy postanowienie. Termin na złożenie zażalenia wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (jeżeli skazany nie był obecny na ogłoszeniu postanowienia) lub od dnia ogłoszenia postanowienia (jeżeli skazany był obecny na ogłoszeniu postanowienia).

Wniosek do Sądu o blokadę alkoholową można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Sądu o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową

Zażalenie na odmowę udzielenie zgody na blokadę można pobrać klikając na poniższy link:

Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowę blokady alkoholowej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Jak uzyskać blokadę alkoholową?

Blokada alkoholową jest bardzo korzystną instytucją dla kierowców, wobec których Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, gdyż umożliwia im prowadzenie pojazdu pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu. Jednakże aby uzyskać zgodę na blokadę należy spełnić następujące warunki:

Po pierwsze, aby kierowca mógł złożyć wniosek o blokadę alkoholową, musi upłynąć co najmniej połowa orzeczonego zakazu, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, co najmniej 10 lat.

Po drugie, kierowca musi złożyć do Sądu, który wydał wyrok w I instancji, wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Po trzecie, należy uzasadnić, dlaczego kierowcy niezbędne jest poruszanie się pojazdem mechanicznym oraz wykazać, iż kierowca zrozumiał błąd jakim było prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz uzasadnić, iż postawa, właściwości i warunki osobiste wskazują, iż dalsze poruszanie się przez kierowcę pojazdem mechanicznym nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Uzyskałem zgodę Sadu na blokadę alkoholową – co dalej?

Jeżeli Sąd wyrazi zgodę na blokadę alkoholowa, wówczas wysyła odpis prawomocnego postanowienia do wydziału komunikacji, który:

  • wydaje nowy dokument prawa jazdy – jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie przekroczył 1 roku

lub

  • kieruje kierowcę na kontrolny egzamin na prawo jazdy (egzamin teoretyczny i praktyczny) – w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów przekroczył 1 rok

Jeżeli kierowca zda egzamin na prawo jazdy, wówczas wydział komunikacji wydaje nowy dokument prawa jazdy, na którym w rubryce nr 12 pojawi się adnotacja, że kierowca może poruszać się wyłączenie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową (kod 69).

Następnie kierowca musi zamontować w swoim pojeździe blokadę alkoholową – na rynku funkcjonuje wiele firm, które zajmują się sprzedażą oraz wynajmowaniem blokad alkoholowych.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie prawidłowości działania blokady alkoholowej na stacji diagnostycznej, która wydaje dokument potwierdzający badanie (dokument ten kierowca powinien wozić ze sobą na wypadek kontroli drogowej). Ponadto blokadę należy kalibrować co 12 miesięcy.

Po spełnieniu w/w warunków kierowca może ponownie kierować pojazdem mechanicznym, bez narażania się na popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego z art. 244 k.k.

Więcej na temat blokady alkoholowej znajduje się w artykułach:

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową

Wniosek do Sądu o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Jak działa blokada alkoholowa?

Jak działa blokada alkoholowa?

Jak działa blokada alkoholowa i czy jest wyjaśnia bz art 2 pkt 84 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie, z którym: blokadą alkoholową jesturządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Powyższe oznacza, iż zgoda Sądu na blokadę alkoholową oznacza dla kierowcy obowiązek każdorazowego sprawdzania stanu swojej trzeźwości przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdu mechanicznego.

Kierowca, który uzyskał zgodę Sądu na blokadę alkoholową, a następnie zda egzamin na prawo jazdy, otrzyma z wydziału komunikacji nowy dokument. Na nowym prawie jazdy będzie informacja, (kod 69 w rubryce numer 12 prawa jazdy), że może poruszać się wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową.

Następnie kierowca musi zamontować w swoim pojeździe blokadę alkoholową – na rynku funkcjonuje wiele firm, które zajmują się sprzedażą oraz wynajmowaniem blokad alkoholowych.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie prawidłowości działania blokady alkoholowej na stacji diagnostycznej, która wydaje dokument potwierdzający badanie (dokument ten kierowca powinien wozić ze sobą na wypadek kontroli drogowej). Ponadto blokadę należy kalibrować co 12 miesięcy.

Podsumowując, po spełnieniu w/w warunków kierowca może ponownie kierować pojazdem mechanicznym, bez narażania się na popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego z art. 244 k.k.

Wniosek do Sądu o blokadę alkoholową można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Sądu o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Korzyści z blokady alkoholowej

Korzyści z blokady alkoholowej odczuwają przede wszystkim kierowcy, wobec których sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów, a którzy potrzebują samochodu do wykonywania pracy np. kierowcy zawodowi.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową jest stosunkowo nową instytucją, wprowadzoną do Kodeksu karnego wykonawczego w 2015 roku. Możliwość ubiegania się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową zbiegło się z zaostrzeniem przepisów dotyczących karania nietrzeźwych kierowców.

Przed nowelizacją, która weszła w życie 2015 roku, za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. Sąd orzekał zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 10 lat. Natomiast wprowadzona nowelizacja przewiduje wobec nietrzeźwego kierowcy, w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 lat do lat 15.

Jednakże ustawodawca pomimo znaczącego zaostrzenia przepisów dotyczących okresu trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wprowadził bardzo korzystną instytucję, którą jest skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową. Celem wprowadzenia instytucji blokady alkoholowej, było złagodzenie elementu represyjnego orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową polega na tym, iż Sąd zezwala skazanemu na poruszanie się przez pozostały okres trwania zakazu pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową. Innymi słowy, zakaz prowadzenia pojazdów nadal obowiązuje, jednakże dotyczy tylko pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową.

Udzielenie zgody na kierowanie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową umożliwia skazanemu np. podjęcie pracy, w której wymagane jest posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami – to tylko niektóre korzyści z blokady alkoholowej.

Więcej na temat blokady alkoholowej, w tym kiedy Sąd może zastosować omawianą instytucję oraz jak powinien wyglądać wniosek o blokadę alkoholową znajduje się w artykułach:

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową

Wniosek do Sądu o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Złagodzenie zakazu prowadzenia pojazdów

Kierowca, wobec którego Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może ubiegać się o złagodzenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez złożenie do Sądu wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową. Możliwość taką przewiduje art. 182a k.k.w.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową nie jest de facto skróceniem zakazu, a jest zmianą sposobu jego wykonywania, tzn. kierowcę nadal obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, jednakże jest ograniczony do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Powyższe oznacza, że kierowca, który uzyskał zgodę Sądu na blokadę alkoholową, poruszając się samochodem wyposażonym w blokadę, nie popełnia przestępstwa złamania prawomocnego zakazu sądowego z art. 244 k.k.

Kiedy można wnosić do Sądu o złagodzenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Pierwszym warunkiem do ubiegania się o blokadę alkoholową jest spełnienie przesłanki czasowej, tj. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych musi być wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu musi upłynąć co najmniej 10 lat.

W tym miejscu pojawia się pytanie od kiedy liczy się zakaz prowadzenia pojazdów?

Otóż w przypadku kierowcy, któremu prawo jazdy zostało zatrzymane przez funkcjonariuszy Policji w dniu kontroli, zakaz prowadzenia pojazdów jest liczony właśnie od tego dnia. Sąd wydając wobec nietrzeźwego kierowcy obligatoryjnie zalicza na poczet orzeczonego zakazu okres, kiedy kierowca był pozbawiony dokumentu.

Natomiast w przypadku, gdy kierowca w dniu kontroli nie miał przy sobie dokumentu prawa jazd, a zatem nie zostało mu zatrzymane, wówczas Sąd, wydając wyrok zobowiązuje kierowcę do zwrotu prawa jazdy do wydziału komunikacji, wówczas zakaz prowadzenia pojazdów jest liczony od dnia, kiedy kierowca zwróci dokument prawa jazdy.

Kolejnym warunkiem do ubiegania się przez kierowcę o złagodzenie zakazu prowadzenia pojazdów jest wykazanie przez skazanego przez Sądem, iż jego postawa, właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie w okresie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez niego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Co należy zrobić, aby uzyskać zgodę Sądu na blokadę alkoholową?

Kierowca, który chce ubiegać się o złagodzenie zakazu prowadzenia pojazdów w pierwszej kolejności musi złożyć do Sądu wniosek o blokadę alkoholową tj. wniosek o dalsze wykonywanie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Sądem właściwym do złożenia wniosku o blokadę alkoholową jest Sąd, który wydał wyrok w I instancji.

Najważniejszą częścią wniosku o blokadę alkoholową jest jego uzasadnienie. To w dużej mierze od przekonywującego uzasadnienia zależy czy Sąd uwzględni wniosek skazanego.

Skazany we wniosku musi wykazać, iż zrozumiał swój błąd, żałuje popełnionego przestępstwa, a jego postawa i właściwości osobiste oraz zachowanie w okresie trwania zakazu uzasadniają, iż prowadzenie przez niego pojazdu mechanicznego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Każdy argument, na który skazany powołuje się we wniosku, powinien być potwierdzony załączonym dokumentem.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Czym jest skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową polega na tym, iż kierowca będzie mógł przez pozostały okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów poruszać się wyłącznie pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową. Skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową, nie jest skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów, a zmianą sposobu wykonywania tego środka karnego. Zakaz prowadzenia pojazdów nadal obowiązuje skazanego, jednakże dotyczy pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową.

Aby uzyskać zgodę na blokadę alkoholową zgodnie z art. 182a k.k.w. kierowca powinien po upływie połowy trwania zakazu prowadzenia pojazdów złożyć do Sądu wniosek o dalsze wykonywanie orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Natomiast w przypadku, gdy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów dożywotnio, wniosek o blokadę dopiero można złożyć po upływie 10 lat trwania zakazu.

Kiedy kierowca może ubiegać się o blokadę alkoholową?

Skazany może złożyć wniosek o blokadę, wówczas gdy:

  1. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu musi upłynąć co najmniej 10 lat,

  2. postawa, właściwości i warunki osobiste skazanego oraz zachowanie w okresie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę w sprawie o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Sąd ocenia przede wszystkim właściwości i warunki osobiste skazanego, jego postawę i zachowanie w okresie trwania zakazu np. czy w karcie karnej skazanego pojawiło się nowe przestępstwo, czy też skazany przestrzega porządku prawnego, czy skazany ma pracę, czy ma rodzinę na utrzymaniu, czy opiekuje się chorym członkiem rodziny).

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Do którego Sądu należy złożyć wniosek o blokadę?

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o blokadę alkoholową jest Sąd, który wydał wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu w I instancji.

Czy wniosek o blokadę alkoholową podlega opłacie?

Nie. Wniosek o blokadę jest zwolniony od opłaty sądowej. Jednakże w naszej praktyce zawodowej zdarzyły się jednostkowe przypadki, gdy Sąd wzywał do uiszczenia opłaty za wniosek o blokadę alkoholową w wysokości 45 zł (analogicznie jak za wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie).

W jakim terminie Sąd rozpoznaje wniosek o blokadę?

W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego, nie ma określonego terminu, w jakim Sąd powinien rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową. Praktyka zawodowa wskazuje, iż Sądy rozpoznają wnioski o blokadę w terminie ok. 1 do 2 miesięcy.

Czy Sąd zawiadamia skazanego o terminie posiedzenia?

Sąd może rozpoznać wniosek o blokadę alkoholową na:

  • posiedzeniu jawnym, wówczas zawiadamia skazanego o terminie posiedzenia,

lub

  • posiedzeniu niejawnym, wówczas Sąd nie zawiadamia kierowcy o terminie posiedzenia.

Czy na odmowę zgody na blokadę alkoholową przysługuje zażalenie?

Tak. Jeżeli Sąd nie uwzględni wniosku o blokadę alkoholową, wówczas kierowca może złożyć zażalenie do Sądu II instancji, za pośrednictwem Sądu I instancji.

Jaki jest termin na złożenie zażalenia na postanowienie o odmowie zgody na blokadę?

Termin na złożenie zażalenia wynosi:

  • 7 dni od ogłoszenia postanowienia – jeżeli skazany był obecny na ogłoszeniu postanowienia

  • 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia – jeżeli skazany nie był obecny na ogłoszeniu postanowienia

Czy można złożyć ponownie wniosek o blokadę alkoholową?

Tak. Przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, nie wyłączają możliwości ponownego złożenia wniosku o blokadę alkoholową.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację! 697053659

lub wyślij mail na

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz