Uchylenie postanowienia o blokadzie alkoholowej

Zgodnie z art. 182a k.k.w. § 3 k.k.w. Sąd może uchylić postanowienie o skróceniu zakazu poprzez blokadę alkoholową, wówczas gdy skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji .

Powyższe oznacza, iż nie każde rażące naruszenie porządku prawnego przez kierowcę będzie stanowić podstawę do uchylenia postanowienia o blokadzie alkoholowej, gdyż naruszenie porządku prawnego musi dotyczyć bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto musi to być rażące naruszenie bezpieczeństwa w komunikacji.

Na postanowienie Sądu w przedmiocie uchylenia postanowienia o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową skazanemu przysługuje zażalenie.

Termin na złożenie zażalenia wynosi:

 • 7 dni od ogłoszenia postanowienia – jeżeli skazany był obecny na ogłoszeniu postanowienia

 • 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia – jeżeli skazany nie był obecny na ogłoszeniu postanowienia

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową – odwołanie od decyzji Sądu

Kiedy można się starać o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową?

Po połowie  zakazu prowadzenia pojazdów kierowca może wystąpić do Sądu z wnioskiem o  skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową.

Po rozpoznaniu wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów Sąd wydaje postanowienie, w którym:

 • uwzględnia wniosek kierowcy o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów zezwalając kierowcy na prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową

albo

 • nie uwzględnia wniosku kierowcy o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Czy można zaskarżyć decyzję Sądu o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów?

Tak. Kierowca, któremu Sąd nie wyraził zgody na blokadę alkoholową może zaskarżyć decyzję Sądu o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów  w drodze zażalenia. Wynika to z art.182a § 4 k.k.w., zgodnie z którym na postanowienie Sądu o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów przysługuje zażalenie.

W jaki sposób zaskarżyć decyzję Sądu o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów?

Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów należy złożyć do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego, który nie uwzględnił wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Wynika to z art. 20 § 2 k.k.w, zgodnie z którym zażalenie składa się do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie i  zostaje ono przekazane  wraz z aktami sprawy do sądu wyższej instancji, 

Jaki jest termin na odwołanie od decyzji Sądu o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów?

Termin do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie blokady alkoholowej wynosi:

 • 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia, jeżeli kierowca był obecny na ogłoszeniu;

 • 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, jeżeli kierowca nie był obecny na ogłoszeniu.

Jak napisać zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów?

Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie skrócenia zakazu poprzez blokadę alkoholową powinno zawierać:

 • oznaczenie Sądu, do którego jest kierowane (np. do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie),

 • oznaczenie sprawy (podanie sygnatury akt Sądu I instancji, np. V Ko 344/18),

 • oznaczenie oraz adres skarżącego,

 • treść,

 • datę i podpis skarżącego,

a ponadto zgodnie z art. 427 k.p.k. zażalenie powinno zawierać:

 • wskazanie zaskarżonego postanowienia (np. postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 12 marca 2018 roku, w sprawie o sygn. V Ko 344/18),

 • określenie, czego skarżący się domaga,

 • wskazanie zarzutów i ich uzasadnienie.

W przypadku gdy Sąd I instancji nie uwzględnił wniosku kierowcy o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową, wówczas kierowca powinien podnieść zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia poprzez uznanie, że w rozpoznawanej sprawie nie zachodzą przesłanki do uwzględnienia wniosku o blokadę alkoholową.

W zakresie uzasadnienia powyższego zarzutu należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • postawę, właściwości i warunki osobiste skazanego (wiek, sytuacja rodzinna i zawodowa, itp.),

 • postawa skazanego w okresie wykonywania środka karnego w postaci zakaz u prowadzenia pojazdów mechanicznych (np. brak naruszenia porządku prawnego, działalność charytatywna).

Jeśli masz pytania, zadzwoń pod nr 697053659 lub wyślij mail na 

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl  

Wzór zażalenia na blokadę alkoholową można pobrać klikając na poniższy link:

Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie zgody na blokadę alkoholową

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Uzasadnienie wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową

Najważniejszą częścią wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową jest jego uzasadnienie, ponieważ decyzja Sądu w przedmiocie blokady alkoholowej ma charakter fakultatywny, tzn. Sąd może, ale nie musi uwzględnić wniosku skazanego.

To w uzasadnieniu wniosku skazany powinien wskazać argumenty przemawiające za wyrażaniem przez Sąd zgody na skrócenie zakazu.

W związku z powyższym, kierowca w uzasadnieniu wniosku o blokadę alkoholową powinien wykazać, iż jego:

 • zachowanie w okresie trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

oraz

 • postawa, właściwości i warunki osobiste uzasadniają przekonanie, że prowadzenie przez niego pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Ponadto uzasadnienie wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową powinno zawierać szczegółowo opisane następujące okoliczności:

 • Jakie konsekwencje dla niego oraz jego rodziny spowodował orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów. Dla przykładu np. utrata jedynego źródła dochodu, brak możliwości sprawowania dalszej opieki nad schorowanym członkiem rodziny.

 • Jakie ma plany w przypadku wyrażania przez Sąd zgody na blokadę alkoholową – np. podjęcie pracy, do której wykonywania niezbędne jest posiadanie prawa jazdy.

Wszystkie argumenty, jakie kierowca podnosi we wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową warto potwierdzić dołączonymi dokumentami, np. umowa o pracę.

Reasumując, skazany we wniosku o blokadę alkoholową, powinien opisać wszystkie argumenty, które uzasadniają, iż zasługuje na drugą szansę.

W artykule Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową zostały opisane wymogi formalne jakie musi spełniać omawiany wniosek.

Wniosek do Sądu o blokadę alkoholową można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Sądu o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową – wzór

Kierowca, który chce ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową w pierwszej kolejności musi złożyć do Sądu, który wydał wyrok w I instancji, wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Wniosek o skrócenie zakazu można złożyć na dwa sposoby:

 • osobiście na biurze podawczym w Sądzie

  lub

 • listownie przesyłką poleconą

Sprawie o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową Sąd nadaje nową sygnaturę akt, np. XII Ko 123/18.

 1. oznaczenie Sądu, do którego jest kierowany,

 2. tytuł pisma tj. Wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową,

 3. oznaczenie wyroku, w którym Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów, tj. data wydania wyroku, Sądu który wydał wyrok, sygnatura akt,

 4. wskazanie daty od kiedy zakaz prowadzenia pojazdów jest wykonywany,

 5. uzasadnienie – tj. wskazanie argumentów przemawiających za uwzględnieniem przez Sąd wniosku.

Najważniejszą częścią wniosku o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową jest jego uzasadnienie, ponieważ decyzja Sądu w przedmiocie blokady alkoholowej ma charakter fakultatywny, tzn. Sąd może, ale nie musi uwzględnić wniosku. Dlatego też we wniosku kierowca powinien wykazać, iż posiada negatywny stosunek do popełnionego przestępstwa. Ponadto jego zachowanie w okresie trwania zakazu prowadzenia pojazdów, w tym jego postawa, właściwości i warunki osobiste uzasadniają przekonanie, że prowadzenie przez niego pojazdu, nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Co więcej, kierowca powinien wskazać, dlaczego wnosi o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową, np. możliwość podjęcia pracy, do której wykonywanie niezbędne jest posiadanie prawa jazdy.

Podsumowując to w dużej mierze od dobrego uzasadnienia, zależy czy Sąd uwzględni wniosek skazanego i wyrazi zgodę na blokadę alkoholową. W związku z tym, kierowca powinien wskazać argumenty, które uzasadnią, iż zasługuje on na szansę i ponownie nie popełni przestępstwa.

Wniosek do Sądu o blokadę alkoholową można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Od kiedy liczy się zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony przez Sąd, liczy się od dnia:

 • zatrzymania kierowcy prawa jazdy przez funkcjonariuszy Policji

albo

 • zwrotu przez kierowcę prawa jazdy do wydziału komunikacji (powyższa sytuacja ma miejsce, gdy nietrzeźwy kierowca w dniu kontroli przez funkcjonariuszy Policji nie posiadał przy sobie prawa jazdy, wówczas Sąd w wyroku zobowiązuje go do zwrotu dokumentu prawa jazdy).

Kwestia ustalenia od kiedy liczony jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych ma kluczowe znaczenie w sprawie o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową, gdyż kierowca może złożyć w/w wniosek po upływie połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu, po upływie 10 lat.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową, polega na tym, iż Sąd zezwala kierowcy na poruszanie się tylko i wyłączenie pojazdem, który wyposażony jest w blokadę alkoholową. Aby Sąd mógł zastosować instytucję z art. 182a k.k.w. wobec kierowcy skazanego za jazdę w stanie nietrzeźwości muszą być spełnione następujące przesłanki:

 • zakaz prowadzenia pojazdów musi być wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu przez okres co najmniej 10 lat,

oraz gdy:

 • postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez kierowcę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Więcej na temat skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową znajduje się w artykułach:

Wniosek do Sądu o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową

Zalety blokady alkoholowej

 

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Czy wniosek o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową podlega opłacie sądowej?

Wniosek o skrócenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową, nie podlega opłacie sądowej. Jednakże w naszej praktyce zawodowej zdarzyły się jednostkowe przypadki, gdy Sąd wzywał do uiszczenia opłaty za wniosek w wysokości 45 zł (analogicznie jak za wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie).

Jeżeli Sąd nie uwzględni wniosku skazanego i odmówi udzielenia zgody na blokadę alkoholową, wówczas na takie postanowienie skazanemu przysługuje zażalenie. Zażalenie podobnie jak wniosek o blokadę alkoholową, nie podlega opłacie sądowej.

Więcej na temat blokady alkoholowej znajduje się w artykułach:

Kiedy można wnosić o blokadę alkoholową?

Wniosek do Sądu o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową

lub

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Ile trwa postępowanie sądowe w sprawie o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową?

W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie uregulował w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek skazanego o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową.

Z naszego doświadczenia zawodowego wynika, że Sądy zazwyczaj rozpoznają wnioski o blokadę alkoholową w terminie ok. 1 – 2 miesięcy.

Zanim jednak Sąd rozpozna wniosek skazanego o dalsze wykonywanie środka karnego poprzez zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, zazwyczaj zleca kuratorowi sądowemu przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, celem zebrania dodatkowych informacji o skazanym, tj. ustalenie jak przebiega okres próby, czy skazany przestrzega porządku prawnego, czy unika środowisk patologicznych. Sąd również zwraca się do Krajowego Rejestru Karnego po aktualną kartę karną kierowcy, która jest konieczna do zweryfikowania czy w okresie próby popełnił nowe przestępstwo.

Powyższe dowody mają na celu ustalenie przez Sąd czy istnieje wobec skazanego pozytywna prognoza kryminologiczna, a tym samym czy po zmianie sposobu wykonywania środka karnego, prowadzenie przez niego pojazdów mechanicznych, nie będzie zagrażało bezpieczeństwu w komunikacji.

Więcej na temat blokady alkoholowej znajduje się w artykułach:

Wniosek do Sądu o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową

Zalety blokady alkoholowej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę w sprawie o blokadę alkoholową?

Sąd w sprawie o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową zgodnie z art. 182a k.k.w. bierze pod uwagę:

 1. postawę kierowcy (np. wyrażoną przez niego skruchę, zadośćuczynienie popełnionemu przestępstwu);

 2. właściwości i warunki osobiste kierowcy (np. posiadanie stałej pracy, czy skazany ma rodzinę na utrzymaniu, czy opiekuje się kimś chorym z rodziny, jaki jest stan zdrowia skazanego);

 3. zachowanie kierowcy w okresie wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów (tj. czy skazany przestrzega porządku prawnego, czy unika środowisk patologicznych).

To na skazanym ciąży obowiązek wykazania, że zasługuje na udzielenie przez Sąd zgody na blokadę alkoholową, gdyż zrozumiał błąd jakim było prowadzenie pojazdu pomimo spożytego wcześniej alkoholu. To w dużej mierze od dobrze uzasadnionego wniosku zależy czy Sąd go uwzględni i uzna, że prowadzenie przez skazanego pojazdu mechanicznego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji., a tym samym zasługuje na skrócenie zakazu.

Uzasadnienie w/w okoliczności ma duże znaczenie, gdyż decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Innymi słowy, złożenie przez kierowcę wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, nie oznacza, iż Sąd jest zobligowany do uwzględnienia wniosku.

Powyższe wynika z art. 182a k.k.w, który stanowi, iż sąd może orzec o blokadzie alkoholowej, jeżeli postawa właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie samochodu przez skazanego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Innymi słowy, złożenie przez skazanego do Sądu wniosku o blokadę alkoholową, nie obliguje Sądu do uwzględnienia w/w wniosku.

Sąd w postępowaniu o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dokonuje oceny, czy istnieje pozytywna prognoza wobec kierowcy, a tym samym czy daje on rękojmię, iż po zmianie sposobu wykonywania środka karnego, prowadzenie przez niego samochodu, nie będzie zagrażało bezpieczeństwu w komunikacji.

Niemniej jednak, oprócz w/w okoliczności, aby aby skazany mógł złożyć wniosek o blokadę alkoholową, zakaz prowadzenia pojazdów musi być przez niego wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, przez okres co najmniej 10 lat.

Więcej na temat skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową oraz dlaczego warto ubiegać się o blokadę alkoholową znajduje się w artykułach:

Wniosek do Sądu o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Kiedy można wnosić o blokadę alkoholową?

Kierowca może po upływie co najmniej połowy orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, a w przypadku dożywotniego zakazu po upływie co najmniej 10 lat, wystąpić do Sądu z wnioskiem o tzw. skrócenie tego zakazu poprzez blokadę alkoholową.

Blokada alkoholowa nie jest skróceniem orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, a zmianą sposobu jego wykonywania, tzn. zakaz prowadzenia pojazdów nadal obowiązuje, ale dotyczy pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową.

Zgodnie z art. 182a k.k.w. kierowca może złożyć wniosek o tzw. blokadę alkoholową, wówczas gdy:

 1. zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru,

 2. zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. tj. dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, był wykonywany przez okres co najmniej 10 lat,

 3. postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu kierowcę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Pierwsze dwie przesłanki mają charakter obligatoryjny, tzn. dopiero po upływie wskazanego okresu skazany może złożyć wniosek o blokadę alkoholową.

Natomiast trzecia przesłanka ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż Sąd każdą sprawę ocenia indywidualnie, tj. bierze pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie wydania postanowienia o blokadzie alkoholowej, przede wszystkim osobę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, jak również jego zachowanie w okresie wykonywania zakazu tzn. czy kierowca ma stałą pracę lub ma możliwość podjęcia nowej pracy, do jakich celów potrzebne jest mu prawo jazdy, czy w okresie próby popełnił nowe przestępstwo, czy też w jego karcie karnej nie pojawiło się żadne nowe przestępstwo.

Podsumowując, to na skazanym ciąży obowiązek przedstawienia Sądowi wszystkich okoliczności, dotyczących jego osoby oraz jego właściwości osobistych, które to okoliczności przemawiają za wyrażeniem przez Sąd zgody na blokadę alkoholową. To w dużej mierze od przekonywującego uzasadnienia wniosku o blokadę alkoholową, zależy czy Sąd uwzględni wniosek skazanego i dojdzie do przekonania, że prowadzenie przez niego pojazdu mechanicznego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, czy też uzna, że prowadzenie przez kierowcę pojazdu mechanicznego nadal zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Więcej o skróceniu zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową, jak również dlaczego warto ubiegać się o blokadę alkoholową znajduje się w artykułach

Zalety blokady alkoholowej

Wniosek do Sądu o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Właściwość Sądu w sprawie o blokadę alkoholową

Kierowca, który chce ubiegać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową w pierwszej kolejności musi złożyć do Sądu pismo wszczynające postępowanie tj. wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Ubieganie się o zgodę Sądu na blokadę alkoholową jest możliwe jedynie w przypadku, gdy zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, zakaz musi być wykonywany przez okres co najmniej 10 lat.

Spełnienie w/w przesłanki powoduje, że kierowca może ubiegać się o zmianę orzeczonego środka karnego na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Sądem właściwym do złożenia wniosku o blokadę alkoholową jest Sąd, który wydał wyrok w I instancji. Powyższe wynika z art. 3 § 1 k.k.w., zgodnie z którym „Sąd, który wydał wyrok w pierwszej instancji, jest właściwy również w postępowaniu dotyczącym wykonania tego orzeczenia (…)”

Instytucja skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową, jak również dlaczego warto ubiegać się o blokadę alkoholową znajduje się w artykułach:

Wniosek do Sądu o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową

Zalety blokady alkoholowej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz